Kontrakt 05_06 ØHS

TilbageUdskriv

 

Kontrakt for Øster Hornum skole 2005 – 2006

 

 

 

1. Kontrakten indgås mellem Støvring Kommune og Øster Hornum Skole.............................. 3

2. Øster Hornum Skole:......................................................................................................................... 3

2.1 Funktionsbeskrivelse af Øster Hornum Skole................................................................................................................................. 3

2.2.1 Funktionsbeskrivelse af SFO 1 - Fritteren..................................................................................................................................... 4

2.3 SFO 2 - Smørklatten............................................................................................................................................................................... 4

2.3.1 Funktionsbeskrivelse af SFO 2 - Smørklatten............................................................................................................................... 4

2.4 Funktionsbeskrivelse af Sprog-/læseklassen................................................................................................................................... 4

2.4.1 Visitation............................................................................................................................................................................................ 4

2.4.2 Normering........................................................................................................................................................................................... 4

2.5 Skolebestyrelsen..................................................................................................................................................................................... 5

3. Støvring Kommunes generelle politiske mål for skoleområdet.......................................... 5

4. Målsætninger og krav for Øster Hornum Skole i 2004............................................................. 5

4.1 Overordnet mål 1..................................................................................................................................................................................... 5

4.2 Overordnet mål 2..................................................................................................................................................................................... 7

4.3 Overordnet mål 3..................................................................................................................................................................................... 8

4.4 Overordnet mål 4..................................................................................................................................................................................... 9

4.5 Overordnet mål 5................................................................................................................................................................................... 11

4.6 Overordnet mål 6................................................................................................................................................................................... 12

5. Rammer for Øster Hornum Skole i 2005........................................................................................ 13

6. Særlige forhold............................................................................................................................... 14

6.1 Lønsumsstyring:................................................................................................................................................................................... 14

7. Generelle og specielle kontraktvilkår.................................................................................... 15

7.1 Ledelsens ansvar og kompetence....................................................................................................................................................... 15

7.2 Overførselsret....................................................................................................................................................................................... 15

8. Ledelsesinformation og opfølgning........................................................................................... 16

 

 

 

 

 

 

Kontrakt mellem Støvring Kommune og Øster Hornum skole.

 

Kontraktstyring blev indført i Støvring Kommune pr. 1. januar 2002, da man ønskede et værktøj  til kvalitets- og effektivitetsvurdering af ydelserne til gavn for både borgere, politikere og forvaltning. Endvidere var det formålet, at kontraktstyring skulle fremme og styrke værdier som økonomisk bevidsthed, lokalt tilpassede ydelser og øget engagement blandt institutionernes personale. Derudover betyder kontraktstyring en øget frihed for de enkelte institutioner, da de får et større råderum i forhold til udførelsen af de forskellige opgaver.

 

1. Kontrakten indgås mellem Støvring Kommune og Øster Hornum Skole.

Der er tale om en toårig kontrakt, som træder i kraft den 1. januar 2005 og løber frem til 31. december 2006. Dele af skolernes målsætning vil dog følge skoleåret. Kontrakten er som sådan en overbygning på de almindelige relationer mellem Støvring Kommune og skolen.

 

Formålet med kontrakten er at præcisere frihedsgrader samt begrænsninger, der er fastlagt i de økonomiske rammer og de opstillede mål, som er gældende for driften af skolen i 2005-2006. Endvidere skal kontrakten sikre skolen de bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver og sikre, at kommunens politikere har et nødvendig og overskueligt redskab til at følge med i skolens arbejde. Herved får kommunens politikere et bedre grundlag for at træffe beslutninger vedrørende skolen.

 

Kontrakten skal derfor ikke opfattes som et juridisk bindende dokument, men som en politisk tilkendegivelse af, at de decentrale kontraktholdere i Støvring kommune har udvidet selvbestemmelse i forhold til de opstillede udviklingsmål samt de generelle og specielle kontraktvilkår og øvrige forhold der er formuleret i kontrakten. Det er således Støvring Byråd, der har det juridiske og bevillingsmæssige ansvar i forhold til kontraktholderen, og det betyder at Støvring Byråd til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre i kontrakten såfremt det besluttes politisk.

 

Denne kontrakt tilkendegiver og specificerer i hvilken retning og ånd skolerne skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet.

 

Det er en generel forudsætning, at skolerne til enhver tid drives indenfor rammerne af lovgivningen og øvrige gældende bestemmelser for kommunal drift i Støvring Kommune medmindre andet fremgår af kontrakten.

 

 

2. Øster Hornum Skole:

Kommunens lokalhistoriske arkiv er placeret på Øster Hornum Skole og benyttes i høj grad i undervisningen.

Skolen deltager i de lokale kulturelle  arrangementer (fx julemarked, fælles foredrags-virksomhed, udtryk 2004).

 

Generelt bliver skolen og dens lokaler og faciliteter brugt af de lokale foreninger og borgere.

Idrætsforening og skole har aftale om at bruge hinandens materialer.

2.1 Funktionsbeskrivelse af Øster Hornum Skole.

Overordnet er folkeskolens opgaver præciseret i Folkeskoleloven. Heraf fremgår formålet således;

 

§1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

             

Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

 

Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 SFO 1 – Fritteren  er en del af skolen og skal i samarbejde med denne og forældrene  medvirke til at skabe rammer for udvikling af et godt fritidsliv for elever i Bh.Kl. – 3. klasse. De nærmere opgaver er præciseret i Folkeskolelovens §3.4.

2.2.1 Funktionsbeskrivelse af SFO 1 - Fritteren

Fritteren er en del af skolen og indgår i et tæt samarbejde omkring eleverne og undervisningen i indskolingen. Pædagogerne deltager i undervisningen i det omfang det er bestemt i den ny indskolingsmodel - dvs. 8 lektioner/uge.

 

Til Fritteren er der tilknyttet en satellitinstitution, Gården, hvilket betyder et samarbejde i fælles lokaler med Øster Hornum Børnehave og Fritteren.

 

Fritteren er bindeled mellem børnehave, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.  I samarbejde med pædagoger/lærere/forældre arbejdes der på, at børnene får det optimale ud af deres betroede talenter. Det foregår i et trygt og udfordrende miljø, der støtter op om den sociale læring. 

 

Til Fritteren er knyttet et forældreråd, hvis opgave er at indgå i dialog med Fritterens personale om skolefritidsordningens fritidsdel. Fritterens forældreråd og skolebestyrelsen indgår i et formelt aftalt samarbejde. Forældrerådet holder 6 møder om året. Fritteren følger de af kommunen fastsatte åbningstider og er normeret til 85 børn.

 

De nærmere opgaver for Fritterens virksomhed er præciseret i Folkeskolelovens §3.4.

 

 

2.3 SFO 2 - Smørklatten

Smørklatten er  pr. 1.8.2004 en del af skolen og skal i samarbejde med denne og forældrene medvirke til at skabe rammer for udvikling af et godt fritidsliv for eleverne i 4. – 6. klasse – med tildeling af gradvis større medansvar og frihed til selv at vælge og tage vare på fritiden.

2.3.1 Funktionsbeskrivelse af SFO 2 - Smørklatten

Smørklatten er normeret til 65 børn, og har åbent 25 timer om ugen. 3-4 gange om året tilbydes arrangementer der ligger udenfor den normale åbningstid.

 

Da smørklatten er et fritidstilbud der bygger på frivillighedsprincippet, er det vigtigt at klubben er så attraktiv som muligt for børnene. Så derfor har medlemsindflydelsen en vigtig placering i tilrettelæggelsen af fritidstilbudene. Personalet er ansat med henblik på at lave en fornuftig balance i både inden- og udendørs, såvel som drenge- og pige aktiviteter.

 

Smørklatten har et tæt samarbejde med Fritteren omkring overlevering af nye børn, dvs. at der blandt andet arrangeres besøgsforløb igennem en længere periode, så de nye børn kan blive bekendte med- og trygge ved de nye voksne, som skal være en del af deres fritidsliv fra 4. klasse. Udover besøgene, tilstræbes det også, at der arrangeres nogle fælles arrangementer ude af huset.

 

Smørklatten har et klubråd, som i samarbejde med både forældre, børn og personale, arbejder på at gøre Smørklatten til et spændende, alsidigt og trygt sted at tilbringe sin fritid.

 

 

2.4 Funktionsbeskrivelse af Sprog-/læseklassen.

Sprog- læseklassen er for normalbegavede elever med en forsinket udvikling af sprog- og læsefærdigheder. Vanskelighederne kan vise sig i form af en ikke alderssvarende sprogforståelse, udtaleproblemer, formuleringsproblemer eller massive læseproblemer. Eleverne kan desuden have motoriske vanskeligheder.

2.4.1 Visitation

Kompetencen til at visitere et barn til sprog- læseklassen ligger hos PPR.

2.4.2 Normering

Sprog- læseklassen er normeret til 8 elever men nednormeres til 6 elever fra skoleåret 2005/06.

Klassen undervises i 24 timer pr. uge med to lærere i næsten alle lektioner. Lærerne omkring klassen er specielt uddannede til at varetage undervisningen, ligesom de fortløbende efteruddannes.

Der er fast tilknyttet tale/hørepædagog  og skolepsykolog inddrages efter behov.

Det ledelsesmæssige ansvar har skoleleder Torben Rune.

 

 

2.5 Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen arbejder i henhold til Folkeskolelovens §42, §43 og §44.

 

Skolebestyrelsen indgår løbende i værdidebatter om skolens udvikling. Skolebestyrelsen informeres af ledelsen om den konkrete udvikling med henblik på at sikre at skolebestyrelsen kan varetage deres tilsynsfunktion. Skolebestyrelsen indgår i et samarbejde med skolens frivillige forældreklub om fælles aktiviteter for elever/forældre.

 

 

3. Støvring Kommunes generelle politiske mål for skoleområdet

    Se Støvring Kommunes skolepolitik.

 

 

4. Målsætninger og krav for Øster Hornum Skole i 2004

Det er et generelt mål for alle skoler i Støvring Kommune, at de skal følge folkeskolens minimumskrav mht. undervisningen. Derudover fremgår det af Undervisningsministeriets slutmål, trinmål, nationale mål, samt skolepolitikken, hvilke øvrige målsætninger der er for undervisningen.

 

Nedenstående skema opsummerer de primære mål, som Øster Hornum Skole arbejder efter i kontraktperioden.

 

 

4.1 Overordnet mål 1

 

Rummelighed

Folkeskolen i Støvring Kommune skal være kendetegnet ved rummelighed og skal tilrettelægge sine tilbud, så de tager hensyn til børns forskelligheder og børns forskellige måder at lære på. Dette skal ske i en hverdag med trygge rammer, hvor læring, oplevelse, virkelyst, fordybelse og glæde er nøgleord.

 

Lokal begrebsafklaring:

1. At folkeskolen i Støvring Kommune skal være rummelig fortolker vi således, at alle børn (undtagen visse børn inden for 20.2 området) skal kunne rummes indenfor kommunens skolevæsen. Dette forudsætter specialtilbud som fx Sprog/Læseklassen, Heldagsklassen og specialklasserne på Karensmindeskolen.

 

2. Rummelighed i det pædagogiske tilbud – en fælles holdning til, at vi alle skal være her under gensidig hensyntagen - og at alle elever har krav på et undervisningstilbud/udfordring der tager udgangspunkt i den enkeltes kompetenceprofil. Alle elever har krav på at blive udfordret på et niveau, som matcher deres kompetencer. 

Status

Delmål

Handlemål

Opfølgning/

Målemetode

Der arbejdes løbende på udvikling af det pædagogiske tilbud. Det pædagogiske personale besidder alle stor kompetence og bidrager alle i forhold til et kvalitativt lærings- og undervisningsmiljø.

Vi vil arbejde med at udvikle det pædagogiske tilbud, specielt mhp. at udvikle en fælles forståelsesramme i forhold begrebet mangesidet intelligens.

 

Lærerne skal sætte fokus på børnenes mangesidede kompetencer og tage udgangspunkt i disse i undervisningens tilrettelæggelse.

 

Dette handlemål omfatter også pædagogerne der er tilknyttet indskolingen.

 

 

Teammøder med ledelsen, hvor der følges op på årsplaner og teammøder med ledelsen omkring individuelle målsætninger/undervisningsplaner for udvalgte elever.

I alt: 2 klasse-/faglærer-møder og 1 teammøde.

 

Vi har en skemalagt fast mødedag med tilstedeværelsespligt onsdag 12.45 – 14.45

 

Den faste mødedag gøres mere fleksibel.

Der skal ikke længere være tilstedeværelsespligt i tidsrummet – dog således at forstå, at dagen fortsat er primær møde/planlægningsdag. 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med teamsamtaler med ledelsen samt gennem drøftelser i pædagogisk råd og skolebestyrelsen om hvorvidt den opnåede fleksibilitet har haft negativ indflydelse på kvaliteten af samarbejdet.

 

 

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke et formaliseret samarbejde mellem daginstitution, skole, SFO1 og SFO 2

 

Der skal etableres et samarbejde mellem børnehave, skole, SFO1 og SFO2 således at vi får skabt en rød tråd i småbørns-, lærings-, og fritidspædagogiktilbuddet  i Øster Hornum.

 

Der skal etableres et dialogforum hvor lederne kan diskutere mulighederne for et tættere samarbejde.

 

Der skal formuleres en fælles værdibaseret målsætning/samarbejdsaftale der synliggør den røde tråd i hele forløbet – både i forhold til de pædagogiske overvejelser og den mere praktiske organisering.

 

 

Der skal etableres et samarbejde mellem skolen, SFO1 og børnehaven med henblik på diskussion - og formulering af læreplaner for børnehaven og SFO1.

 

 

 

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes ud fra det faktiske grad af samarbejde der er etableret.

 

 

 

 

 

 

 

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes ud fra om det er lykkedes at etablere en fælles platfom for udarbejdelsen af læreplanerne.

Specialundervisningen  gennemføres fortrinsvis i kursusform.

 

 

 

 

 

Der køres Reading Recovery forløb i 1. klasse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil sikre en optimal udnyttelse af specialundervisningsressourcerne

 

 

 

 

Vi vil med en tidlig indsats forebygge  faglige vanskeligheder hos eleverne.

Spc. Lærerne skal udarbejde individuelle undervisningsplaner for de elever der modtager ekstra støtte

 

 

 

Der skal afsættes ressourcer til opfølgning på arbejdet i 1. klasse. Denne opfølgning skal ske i løbet af de første 4 uger af 2. klasse og udmøntes som et forløb hvor der evalueres og arbejdes videre med eleverne.

Der evalueres på specialcentermøder hvorvidt eleverne

Har haft det forventede udbytte af de tilbudte forløb.

 

 

 

Det drøftes på specialcentermøder om eleverne

Har haft det forventede udbytte af forløbet.

4.2 Overordnet mål 2

 

Kompetence- og kvalitetsudvikling

Folkeskolen i Støvring Kommune skal ruste eleverne til videnssamfundet og bidrage til en fortsat udvikling af elevernes faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, så den enkelte får forudsætninger for at præge såvel eget liv som samfundets. Opstilling af mål for den enkelte elev

 

 

 

 

Status

Delmål

Handlemål

Opfølgning/

Målemetode

Der er udarbejdet lokale beskrivelser ud fra ”Fælles mål” (klarere mål) for dansk, matematik, historie, natur/teknik, engelsk, religion og arbejdet i børnehaveklassen.

 

På skolen har vi en læringsplan for elevernes arbejde med EDB og informationsteknologi.

Vi vil diskutere ”Fælles mål” for de resterende fag mhp. formulering af lokale udmøntninger af disse.

 

 

 

 

Denne læringsplan skal evalueres

Der arbejdes i fagteamene  videre med de lokale mål for de øvrige fag.

 

 

 

 

 

Ledelse og IT-ansvarlig skal udarbejde en revideret plan indeholdende nye udviklingsområder samt mål og handleplan for den fremtidige lokale IT-udvikling.

Mindst én gang om året deltager ledelsen i statusmøde i fagteamet.

 

 

 

 

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes på, hvorvidt i hvor høj grad det er lykkedes at implementere den nye læringsplan.

I nogle klasser anvendes logbøger til  målsætning og evaluering.

 

 

Vi vil udvikle en fælles evaluerings og dokumentationskultur

 

 

Der skal diskuteres og afprøves metoder til individuel målsætning og evaluering.

 

Der arbejdes løbende med dette på pædagogiske råds møder og pædagogiske dage.

 

 

De afprøvede metoder evalueres i pædagogisk råd, samt på de halvårlige klasse-/faglærer-møder. Det registreres i forbindelse med afrapportering på rapporten hvorvidt der er opstået en fælles evaluerings- og dokumentationskultur.

 

4.3 Overordnet mål 3

 

Skolen som Videnscenter/-hus

Struktur og rammer for undervisningen skal være fremmende for elevernes læring. Alle skoler skal derfor udvikle egne videns- og kompetencecentre til at understøtte elevernes læring og ruste dem til en tilværelse i et internationaliseret videnssamfund, hvor egenskaber som fleksibilitet, samarbejdsevner og kreativitet, samt beherskelse af informations- og kommunikationsteknologi  er vigtige egenskaber.

Status

Delmål

Handlemål

Opfølgning/

Målemetode

I centralt placeret mediatek er der plads til fleksible læringsrum, mulighed for at søge viden via bøger eller nettet.

 

 

 

 

Skolen har etableret et lærer- forældre- og elevintranet med en fælles skoleportal

Der skal være netopkoblede PC’ere i tilknytning til samtlige klasser.

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker at udnytte systemets indbyggede muligheder for vidensdeling og elektronisk baseret kommunikation. Både internt og i forhold til skole/hjemsamarbejde.

Der skal etableres netopkoblede  PC-øer i indskolingen.

 

Der skal etableres flere lærerarbejdspladser evt. baseret på trådløst netværk.

 

 

Det gøres obligatorisk at alle elev-, forældre- og læreraktiviteter samt møder og andre aktiviteter skal lægges på den fælles aktivitetskalender. Dette gælder både for skole, SFO1 og SFO2.

 

Det skal i løbet af kontraktperioden diskuteres hvilke af de indbyggede muligheder for koordination, kommunikation og samarbejde der er relevante i forhold til det pædagogiske og administrative arbejde på skolen og SFO1 og SFO2. Herefter skal der udarbejdes retningslinier for hvorledes de skal implementeres.

Status efterår 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Status i Pædagogisk råd foråret 2005. Er der aktiviteter osv. Der stadig ikke kommer i den fælles kalender?

 

 

 

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes på, i hvor høj grad det er lykkedes at implementere de udvalgte faciliteter.

 

 

Det pædagogiske servicecenter er betjent i 11 lektioner om ugen af skolebibliotekaren. Eleverne kan betjene det elektroniske udlån gennem hele skoledagen.  Der lægges derfor vægt på, at eleverne kan betjene sig selv ved lån af bøger og søgning på nettet m.m.

 

Samtlige undervisningsmidler til udlån er registreret i Det Enstrengede System. 

Vi ønsker at udvikle elevernes selvstændige IKT-kompetence i forbindelse med informationssøgning.

 

I løbet af skoleåret skal lærerne i endnu større omfang give eleverne mulighed for at anvende og udbygge tilegnede kundskaber og færdigheder gennem tværfaglige forløb hvor selvstændig informationssøgning er i fokus.

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse projektopgaverne i 7. kl. , samt gennem team’enes løbende evaluering af  elevernes IKT-kompetence..

 

 

4.4 Overordnet mål 4

 

Skolen i Øster Hornum

Alle folkeskolerne i Støvring Kommune er lokalt forankrede og har lokale særpræg. Det indebærer, at skolerne skal se sig selv som en del af det lokale miljø og indgå i et tæt samspil med lokalområdet og det lokale fritidsliv.

Status

Delmål

Handlemål

Opfølgning/

Målemetode

Skole/SFO støtter op om idrætsforeningen og børnehavens tilbud og sikrer at arrangementer m.m. bliver koordineret.

Arrangementer skal koordineres.

Skolens webaktivitets-kalender skal benyttes til offentliggørelse af alle skolens + SFO1 + SFO2’s arrangementer. 

Antal ukoordinerede arrangementer optælles.

Skolens Fysik og N/T faciliteter er ikke tidssvarende og opfylder ikke lovens krav til  udsugning osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens sløjd- og håndarbejdslokale er ikke tidssvarende og opfylder ikke lovens krav til udsugning.

 

 

 

 

Vi har fokus på det fleksible læringsmiljø på skolen.

At skabe muligheden for et bedre undervisningstilbud i de naturvidenskabelige fag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At skabe bedre faciliteter så skolen fremover får mulighed for at opfylde lovens krav både mht. arbejdsmiljø og ift. fagmålene i ”Fælles Mål”

 

 

 

Vi ønsker i første omgang at se på mulighederne for at etablere attraktive og fleksible elevarbejdspladser uden for det ordinære klasseværelse

Vi vil under forudsætning af realisering af byggeriet ifm. ”Fællesprojekt Øster Hornum” indgå i et samarbejde med styregruppen med henblik på vurdering af muligheden  for etablering af lokalefællesskaber på baggrund af foreningens planer om oprettelse af et ME-NA-TEK og skolens planer om renovering af de naturvidenskabelige faciliteter.

 

Det skal yderligere undersøges hvorvidt der inden for en kort tidshorisont kan tilvejebringes en løsning på de utidssvarende forhold.

 

 

Det skal undersøges hvorvidt der inden for en kort tidshorisont kan tilvejebringes en løsning der på længere sigt kan samtænkes med skolens renoveringsplaner

 

 

Vi skal i forbindelse med emneuge i uge 19 arbejde med etablering af et antal alternative elevarbejdspladser.

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes på, om det er lykkedes at etablere lokalefællesskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes på, om det er lykkedes at gøre de berørte lokaler tidssvarende.

 

 

Målopfyldelsen registreres i forbindelse med afrapportering på kontrakten hvor målopfyldelsen vurderes hvorvidt det er lykkedes at skabe et mere fleksibelt læringsmiljø.

 

 

Der er mange naturområder omkring Øster Hornum, som både er interessante og relevante for undervisningen.

Opbygning af undervisningsforløb omkring:

 

  • Hasseris å, dammene, og engen i tilknytning
  • Hulebyggerområdet med kilder, skov og vildnis
  • Katbakken.
  • Hornum Sø (i cykleafstand)
  • Nihøje og Frendrup Hede

2 lærere deltager i natur/teknik udviklingsprojekt i samarbejde med Ålborg seminarium og Bavnebakkeskolen

 

Der skal laves en fælles ide-mappe til undervisningsforløb omkring naturområderne. Der skal etableres en planetsti og et lokalt eksperimentarium.

Skolens faktiske brug af områdets naturområder i N/T og biologi registreres ved afkrydsningsskema juni 2005.

 

Der er få men brugbare erhverv i Øster Hornum i forhold til undervisningen.

Udbygning af kontakten til det lokale erhvervsliv og virksomheder:

 

  • Landbrug og minkfarme
  • Håndværkere
  • Vandværk
  • Rensningsanlæg
  • Varmeværk

 

Lærerne skal tage kontakt til det lokale erhvervsliv og virksomheder i forbindelse med planlægning af undervisningen.

Skolens kontakt til det lokale erhvervsliv og virksomheder i løbet af skoleåret registreres ved afkrydsningsskema juni 2005.

 

4.5 Overordnet mål 5 

 

Helhed og sammenhæng i indskolingen

Indskolingen i Støvring Kommune organiseres således, at der skabes mulighed for en sammenhængende skolestart, der tager hensyn til barnets forudsætninger og udvikling. Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler både faglige, kulturelle, sociale og personlige kompetencer. Krav om helhed og sammenhæng stiller også krav til samarbejde mellem de forskellige institutioner, hvor børnene færdes, ligesom det stiller krav til samarbejde med forældrene.

 

Der arbejders jf. Kommunens indskolingsmodel med pædagogdeltagelse i 8 lektioner pr. uge i indskolingsklasserne. I forbindelse med det tilknyttede kompetenceudviklingsprojekt under CVU er vi i færd med at starte på en proces der skal sætte fokus på mulighederne for fleksible organiseringsformer gældende for hele skolen.

Status

Delmål

Handlemål

Opfølgning/

Målemetode

Kommende klasselærer i 1. kl. har timer sammen med børnehaveklassen i løbet af hele skoleåret og deltageer i skole/hjem-samtaler i bh-kl.

At forbedre overgangen og skabe sammenhæng mellem Børnehaveklassen og 1. klasse.

Ved forårets planlægning af næste skoleår findes så vidt det er muligt den klasselærer, som skal tilknyttes den kommende børnehaveklasse.

Status efterår 2005.

 

Evaluering på første forældremøde i 1. kl.

Lærer og pædagoger holder klasse-/faglærer-møder 2 gange om året.

Målet er at sætte fokus på hele barnets hverdag på skolen.

Fællesmøder mellem lærere, pædagoger og ledelse om samtlige børn i klassen.

Status efterår 2005.

Lærere og pædagoger planlægger i fællesskab undervisningsforløb og deltager i skole/hjem-samtaler.

Bruge hinandens kompetencer.

Planlægningsmøder om formiddagen mens skolens øvrige lærere laver fælles aktiviteter for alle skolens børn fx idrætsdag og handicapdag.

 

 

Når skoleåret er gået evalueres forløbet.

 

 

 

 

 

4.6 Overordnet mål 6 

 

Skolerne er en del af et samarbejdende fællesskab

Støvring Kommune forventer, at de enkelte skoler arbejder indenfor og for fællesskabet i det fælles skolevæsen - og herunder udnytter de muligheder, der ligger i at samtænke indsatser, ressourcer m.v., således at snævre skoleinteresser ikke bliver en barriere for en fornuftig og effektiv udnyttelse af personaleressourcer, kompetencer og økonomiske midler.

 

Status

Delmål

Handlemål

Opfølgning/

Målemetode

 

Vi har et formaliseret samarbejde med Bavnebakkeskolen omkring overgang fra 7. – 8. klasse.

 

At styrke samarbejdet mellem de to skoler og koordinere undervisningsforløb/fagligt indhold, samt at skabe gode overgange for eleverne.

Hvert år holdes 1 fælles skolebestyrelsesmøde. Lærerne fra begge skoler mødes og koordinerer årsplaner og fagmål.

I 6. og 7. klasse holdes fællesarrangementer.

I efteråret 2005 evalueres det faktiske forløb i skolebestyrelserne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rammer for Øster Hornum Skole i 2005

De økonomiske rammer for skolerne i 2005 er baseret på en timetildelingsmodel og en driftstildelingsmodel. Mht. en evt. overførsel mellem SFO 1, SFO 2 og skole skal det bemærkes, at der på det økonomiske område er en klar adskillelse af skolens tre funktionsområder. Der er heller ikke overførselsadgang mellem Sprog-læseklassen og skolens andre funktionsområder.

 

M.h.t. elever fra andre kommuner er det skolen selv, der bærer de økonomiske  konsekvenser, hvis en elev ikke følger undervisningen et helt år. Dette gælder også de enkeltintegrerede elever. Således at udgifter og indtægter (mellemkommunale betalinger) afholdes samme sted.

 

Budgettet for Øster Hornum Skole er i år 2005:

U:                     6.767.600 kr.

I:                           10.000 kr.

 

Budgettet for skolefritidsordningen ”Fritteren” er i år 2005:

U:                   2.123.300 kr.

I:                    1.019.800 kr.

 

Budgettet for fritidsklubben ”Smørklatten” er i år 2005:

U:                     685.600 kr.

I:                      293.200 kr.

 

Budgettet for Sprog-/læseklassen er i år 2005:

U:                     822.200 kr.  

 

Vedrørende en detaljeret udgiftsfordeling henvises til bilag 1: Budgetark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Særlige forhold

For den kontraktstyrede skole gælder det, at den i kontraktperioden er omfattet af de gældende aftaler og regler omkring skolernes fælleskonto på følgende områder:

 

Ø       Syge- og hospitalsundervisning samt sygetransport betales over skolernes fælleskonto.

 

Byrådet har den 7. oktober 2003 besluttet en ny model for barselsordning på skoleområdet med ikrafttræden fra skoleåret 2004-05. Der etableres en central barselspulje, finansieret med 50% centrale midler samt 50% finansieret fra skolernes egne lønkonti. Skolernes andel fordeles mellem skolerne på baggrund af deres personalenormering. Ved budgetlægningen fremover reguleres indbetalingen til puljen på baggrund af forventet forbrug i indeværende år/faktiske forbrug i sidst afsluttede regnskabsår. Der udarbejdes en årlig oversigt over bidraget til barselspuljen. Såfremt der et år er et merforbrug på kontoen vil dette blive dækket ved at opskrive puljen næste budgetår. Tilsvarende nedskrives kontoen det kommende år, hvis der er et mindreforbrug på kontoen.

 

Ø       Ressourcetildelingen reguleres i forhold til de faktiske antal indskrevne elever.

 

Ø       Det er op til Skolens bestyrelse at forholde sig til, hvorvidt der kan indskrives flere end 65 børn i Smørklatten inden for samme normering.

 

Ø       Skolens leder har kompetence til at administrere og udlåne skolens lokaler og udendørs arealer indenfor rammerne af Folkeoplysningsloven og de lokale fritidspolitiske retningslinier. Ved enkeltstående arrangementer, der ikke gennemføres i henhold til Folkeoplysningsloven, kan skolen lave udlånet som en indtægtsgivende virksomhed, indenfor rammerne af de takster der er fastlagt i de fritidspolitiske retningslinier.

 

Ø       Alle former for reklame- og sponsoraftaler skal godkendes i skolebestyrelsen. Aftalens indhold og omfang skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til eventuel påvirkning af skolens daglige drift, og den må ikke få bestemmende indflydelse på undervisningen.

 

Ø       Ved elever fra andre kommuner er det Øster Hornum Skoles opgave og ansvar at videreformidle de nødvendige informationer til Børne- og Kulturforvaltningen, således at forvaltningen kan foretage den rette opkrævning i forhold til den enkelte kommune.

 

 

6.1 Lønsumsstyring:

Det er politisk besluttet, at der i Støvring Kommune skal være lønsumsstyring. Lønsumsstyring er et middel til at styre det kommunale budget og tilvejebringe lokale prioriteringsmuligheder indenfor det økonomiske råderum, når det økonomiske ansvar og dispositionsretten flyttes ud til den enkelte decentrale leder. Det er i den forbindelse vigtigt, at den decentrale leder har fuld mulighed for at udnytte og disponere over det økonomiske råderum, der skabes i forbindelse med stillingsafgang og -besættelser, samtidig med, at der centralt skabes bedre mulighed for styring af det samlede kommunale budget. Byrådet besluttede derfor den 7. oktober 2003, at skolerne fra den 1. januar 2004 overgår til gennemsnitlig lønsumsbudgettering efter en model, hvor overgangen sker over en 8 årig periode med jævn afvikling. (se endvidere retningslinier for kontrakt- og lønsumsstyring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Generelle og specielle kontraktvilkår

Kontrakten indgås mellem Støvring Byråd og skolelederen. Der er tale om en gensidig  forpligtende aftale, som tilkendegiver, hvilke mål og krav der stilles til Øster Hornum Skole samt de vilkår, hvorunder Øster Hornum Skole skal arbejde i kontraktperioden.

 

Ved væsentlige ændringer i kontraktgrundlaget genforhandles kontrakten – eksempelvis ved lovgivningsmæssige ændringer.

 

Der er ikke med denne kontrakt tilsigtet ændringer i arbejdsdelingen mellem skolerne og de kommunale forvaltninger. Dvs. at skolerne i lighed med tidligere, og kommunens andre institutioner, er omfattet af kommunens støttefunktioner som eksempelvis bistand fra Løn- og Personalekontoret, Økonomikontoret, IT-afdelingen m.v.

  

7.1 Ledelsens ansvar og kompetence

Skolens daglige drift varetages af skolens leder, viceskoleleder (PT. Vakant), SFO 1 leder og souschef samt Leder af SFO 2.  Derfor vil det til enhver tid være skolelederen, der har ansvaret for, at den indgåede kontrakts bestemmelser overholdes. Hertil kan det tilføjes, at kontrakten ikke ligger bindinger på skolens opbygning og organisation. Det er således skolelederens pligt, at institutionen overholder og lever op til de opstillede mål og krav i kontrakten.

 

Den individuelle lønforhandlingskompetence (eksklusiv lederens) tillægges skolelederen. Kompetencen udøves indenfor den samlede ressourceramme.

 

7.2 Overførselsret

For den kontraktstyrede institution gælder det, at der indenfor budgetåret er fuld overførselsadgang mellem løn og drift – jf. dog begrænsningerne ovenfor vedrørende undervisning og SFO1 og SFO2 - samt at under/overskud automatisk overføres til næste budgetår. Det er dog en forudsætning, at der ikke sker forringelser/væsentlige ændringer på driften.

 

Overførselsretten omfatter også SFO 2 vedr. fuld overførsel fra 2004 til 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ledelsesinformation og opfølgning

Ved kontraktårets udgang rapporterer institutionen i samarbejde med forvaltningen skriftligt om målopfyldelse og forbrug. Desuden vil der være en løbende opfølgning i forhold til den generelle budgetopfølgning.

 

 

Såfremt det ønskes skal institutionen til enhver tid udlevere information om institutionens drift mv.

 

 Kontraktindgåelse:

Dato:

 

Bestiller:

Støvring Kommune

Hobrovej 88

9530 Støvring

 

 

 

 

Udfører:

 

 

 

Daglig ansvarlig:

 

 

For Støvring Kommune:

 

 

 

____________________

Anny Winther

 

For Øster Hornum Skole:

 

 

 

_____________________

Torben Rune Jensen

 

 

 

Bilag 1: Budgetark 2005

Bilag 1: Budgetark 2005

 

Bilag 1: Budgetark for Øster Hornum Skole mv.

Beregnet udfra et elevtal på 210

 

 

 

 

 

 

 

Øster Hornum Skole

Udgifter

Indtægter

 

Fast personale

4.885.400

 

 

Time- og dagpenge

6.900

 

 

Vikar

122.200

 

 

Refusioner

-54.500

 

 

Pedel og afløser

329.700

 

 

Vikar pedel

20.500

 

 

Rengøring

463.800

 

 

Skole sekretær

118.900

 

 

Opvarmning

246.100

 

 

Andet

583.100

 

 

Lejrskole

35.500

 

 

Mælkesalg

10.000

-10.000

 

Øster Hornum Skole i alt

6.767.600

-10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet udfra et elevtal på 8 elever *1

 

 

 

 

 

 

 

Fælleskommunal sprog-læseklasse

Udgifter

Indtægter

 

Fast personale

745.900

 

 

Time- og dagpenge

3.400

 

 

Andet

72.900

 

 

Fælleskommunal sprog-læseklasse i alt

822.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet udfra et elevtal på 73

 

 

 

 

 

 

 

Fritteren

Udgifter

Indtægter

 

Fast personale

1.900.300

 

 

Vikar

77.700

 

 

Andet

145.300

 

 

Forældrebetaling

 

-1.019.800

 

Fritteren i alt

2.123.300

-1.019.800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregnet udfra et børnetal på 65

 

 

 

 

 

 

 

Smørklatten

Udgifter

Indtægter

 

Fast personale

537.300

 

 

Fast ejendom

34.900

 

 

Andet

113.400

 

 

Forældrebetaling

 

-293.200

 

Smørklatten i alt

685.600

-293.200

 

 

 

 

 

 

’1: Budgettet reguleres i forhold til nednormeringen til 6 elever i sprog-læse klassen i skoleåret 2005/06. Timetallet nedsættes fra 3345 timer til 2509 timer.  


SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support